Om een zo prettig mogelijke samenwerking te hebben, met heldere voorwaarden en afspraken, leest u op deze pagina de algemene voorwaarden van Kraft Media Productions.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: Kraft Media Productions en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
c. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
d. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/ of onderneemt
e. Onder offerte wordt verstaan alle aanbiedingen van de opdrachtnemer aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
f. Onder schriftelijk word verstaan elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
g. Onder annuleren word verstaan het beëindiging of ontbinding van de opdracht.
h. Onder gebruik wordt verstaan het verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

ARTIKEL 2. TOEPASSING

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan de opdrachtnemer alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer partij is.
b. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

ARTIKEL 3. OFFERTES

a. Alle door de opdrachtnemer verstrekte offertes zijn vrijblijvend. Dit geldt ook voor algemene aanbiedingen van de opdrachtnemer die vervat zijn in brochures, mailcontact en dergelijke.
b. Voor zover in de in het vorige lid genoemde aanbiedingen prijzen of tijdsbepalingen staan vermeld betreft dit slechts richtlijnen. In geen geval kunnen aan dergelijke prijzen of tijdsbepalingen rechten worden ontleend.

c. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en koerierskosten.

ARTIKEL 4. OPDRACHTEN EN WIJZIGINGEN

a. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door: – hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen; – hetzij de aanvaarding mondeling aan de opdrachtgever te bevestigen.
b. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.

c. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.
d. Wijzigingen in de opdracht houdt in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden komen te vervallen.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

a. De opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

b. De opdrachtgever doet al dat gene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan de opdrachtnemer aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

c. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
d. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de opdrachtnemer: – het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke kwaliteitsnormen; – het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; – het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de bovenstaande bedoelde mogelijke beschermingsvormen van de opdrachtgever.

e. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtgever zonder tests overgaat tot productie (en dus de opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld eventuele onvolkomenheden te herstellen) dan ligt het risico en de eindverantwoording bij de opdrachtgever.

f. Afwijkingen in het eindresultaat ten opzichte van het geen is overeengekomen zijn geen reden tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

g. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

ARTIKEL 6. INSCHAKELING DERDEN

a. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/ of diensten te geven.

b. Kraft Media Productions is niet aansprakelijk voor eventuele fouten uitgevoerd door derden als deze in overeenstemming met opdrachtgever zijn gekozen.

ARTIKEL 7. PRIJZEN

a. Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van de opdrachtnemer, vermeld in overeenkomsten, brochures, mails, offertes, facturen en dergelijke, exclusief B.T.W. en in EUR.

ARTIKEL 8. ADVIESWERKZAAMHEDEN

a. De opdrachtnemer verricht advieswerkzaamheden naar beste kunnen en inzicht.
b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.

ARTIKEL 9. EXCLUSIVITEIT

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent de opdrachtnemer geen enkel recht van exclusiviteit op haar werkzaamheden of diensten of op door haar bemiddeling of inspanningen tot stand gebrachte werken van intellectuele eigendom aan haar opdrachtgevers of derden.

ARTIKEL 10. GEBRUIK KLANTNAMEN

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag de opdrachtnemer namen van opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, mails en overige reclame-uitingen ten behoeve van de opdrachtnemer.

ARTIKEL 11. AUTEURSRECHT

a. Voor zover de werkzaamheden, diensten en producten van De opdrachtnemer enig werk van intellectuele eigendom opleveren (waaronder mede begrepen door de opdrachtnemer ontwikkelde merken, slogans, slagzinnen et cetera) berust dit eigendom exclusief bij de opdrachtnemer.
b. De opdrachtnemer heeft het uitsluitende recht van verwezenlijking, verveelvoudiging en openbaring van de in dit artikel genoemde werken.

c. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde producten en of diensten, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder die voor directe en indirecte schade.

d. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden zullen bij het einde van een opdracht, voor zover deze aan opdrachtnemer toebehoren, tegen een prijs van 250,- per opnamedag aan opdrachtgever kunnen worden overgedragen. Opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd de overdracht op te schorten indien en voor zover opdrachtgever nog openstaande schulden bij opdrachtnemer heeft. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer, met deze derden overleg voeren om te bezien of volledige overdracht van intellectuele eigendom mogelijk is.

e. Indien opdrachtgever door het gebruik van door opdrachtnemer geleverde producten of diensten geconfronteerd wordt met een vordering van een derde uit hoofde van een intellectueel eigendomsrecht is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer terstond en in elk geval binnen 48 uur schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet langer verplicht kan worden opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van die derden. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer alle relevante informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor het voeren van verweer door opdrachtnemer jegens derden. f. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van de producten en diensten van opdrachtnemer welke voortvloeien uit de opdracht dan is overeengekomen. Is ter zake niets overeengekomen dan geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik en dient voor elk verder gebruik schriftelijke toestemming van opdrachtnemer te bestaan.

g. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd tot aanpassingen of wijzigingen van de geleverde producten en of diensten van opdrachtnemer.
h. Opdrachtnemer mag de door haar geleverde producten en diensten signeren.

ARTIKEL 12. BETALINGSVOORWAARDEN

a. De opdrachtnemer is gerechtigd direct na de totstandkoming van een overeenkomst 50% van de overeengekomen vergoeding vooruit te factureren. Het resterende bedrag van de overeengekomen vergoeding wordt, naar keuze van de opdrachtnemer, gedurende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en/ of aan het einde van de opdracht gefactureerd.

b. Betaling van de facturen van de opdrachtnemer dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

c. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.

d. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.

e. Bij het inschakelen van diensten van derden zoals drukkerijen dienen de productiekosten, mits deze apart zijn gespecificeerd, vooruit te worden betaald. Eventueel met losse factuur bij langer lopende projecten.

ARTIKEL 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Door de opdrachtnemer geleverde diensten en producten blijven eigendom van de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 14. OPEISBAARHEID

a. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever.

b. In de hiervoor genoemde gevallen is de opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 15. TERUGVORDERING

a. Terugvorderingen en/of klachten over werkzaamheden van de opdrachtnemer dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Terugvorderingen en/of klachten dienen per email (met ontvangstbevestiging) dan wel bij aangetekend schrijven bij de opdrachtnemer te worden ingediend.

b. Indien terugvorderingen en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt de opdrachtnemer geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan en is de opdrachtnemer niet langer verplicht terugvorderingen en/of klachten in behandeling te nemen.

c. Indien een terugvordering of klacht door de opdrachtnemer wordt erkend zal De opdrachtnemer, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
d. Een terugvordering of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer op te schorten of te verrekenen met andere facturen.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

a. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.

b. De opdrachtnemer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

c. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de opdrachtnemer toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

d. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

ARTIKEL 17. ANNULERING

a. Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van de opdrachtnemer, gehouden te vergoeden:

• hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten.
• hetzij de overeengekomen vergoeding zulks onverminderd het recht op vergoeding van de overige door de

opdrachtnemer in gevolge de annulering te lijden schade, kosten en rente.

ARTIKEL 18. OPSCHORTING

a. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
• na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te

vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

• opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
b. In geval van opschorting van de werkzaamheden is de opdrachtnemer gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

ARTIKEL 19. WIJZIGING EN ONTBINDING

a. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, worden overeengekomen.
b. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

c. Ontbinding laat onverlet het recht op schadevergoeding jegens de tekort geschoten partij.
d. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
e. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
f. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
g. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
h. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
i. De opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 20. OVERMACHT

a. Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van de opdrachtnemer gevergd kan worden, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.

b. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
b. Ingeval van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag bij uitsluiting gerechtigd hiervan kennis te nemen.