Om een zo prettig mogelijke samenwerking te hebben, met heldere voorwaarden en afspraken, leest u op deze pagina de algemene voorwaarden van Kraft Media Productions.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en communicatie ten behoeve daarvan die gericht zijn aan Kraft Media Productions.

b. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

c. a. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 2 OFFERTES

a. Alle door Kraft Media Productions verstrekte prijsindicaties en offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. a. Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van Kraft Media Productions, vermeld in overeenkomsten, brochures, mails, offertes, facturen en dergelijke, exclusief B.T.W. en in EUR.

c. Een offerte van Kraft Media Productions heeft een beperkte geldigheidsduur. Kraft Media Productions kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.

d. Vermeldde aanbiedingen prijzen of tijdsbepalingen in offertes betreffen slechts richtlijnen. In geen geval kunnen aan dergelijke prijzen of tijdsbepalingen latere rechten worden ontleend in een volgende opdracht.

e. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en koerierskosten.

ARTIKEL 3 SAMENWERKING & OPDRACHTEN

a. Een aanvaarding van de opdracht wordt door Kraft Media Productions schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.

b. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Kraft Media Productions mogelijk te maken. Bijvoorbeeld het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Kraft Media Productions aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

c. Wijzigingen binnen een al aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd. Wijzigingen in de opdracht houdt wel in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden komen te vervallen. Daarbij wordt ook gelet op eventuele meerkosten, als gevolg van een wijziging. In geval van deze eventuele meerkosten informeert Kraft Media Productions de opdrachtgever zo spoedig mogelijk.

d. Kraft Media Productions spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig uit te voeren om de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een daarvoor zo best mogelijk resultaat. Voor zover noodzakelijk, zal Kraft Media Productions de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

e. Een door Kraft Media Productions opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

f. Afwijkingen in het eindresultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

g. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook als die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via e-mail.

ARTIKEL 4 ANNULERING & OPSCHORTING

a. Kraft Media Productions is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten wanneer de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de geaccepteerde overeenkomst. De opdrachtgever verplichtend reeds door Kraft Media Productions verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

b. Indien de opdrachtgever later dan 48 uur voor de aanvang van de opdracht een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is de opdrachtgever, ter keuze van Kraft Media Productions, gehouden aan de voor de opdracht reeds gemaakte kosten en is deze Kraft Media Productions in gevolge de annulering te lijden schade, kosten en rente verschuldigd.

c. De vorderingen van Kraft Media Productions op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Zoals bijvoorbeeld in geval van betaling.

d. In de hiervoor genoemde gevallen is Kraft Media Productions bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd met het recht op schadevergoeding.

e. Terugvorderingen en/of klachten over werkzaamheden van Kraft Media Productions dienen uiterlijk plaats te vinden binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Terugvorderingen en/of klachten dienen per email (met ontvangstbevestiging) dan wel bij aangetekend schrijven bij Kraft Media Productions te worden ingediend.

f. Indien terugvorderingen en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt Kraft Media Productions niet langer verplicht terugvorderingen en/of klachten in behandeling te nemen.

g. Bij erkenning van een terugvordering of klacht door Kraft Media Productions, zal deze, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

h. Een terugvordering of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens Kraft Media Productions op te schorten of te verrekenen met andere facturen.

i. Kraft Media Productions behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.

j. Kraft Media Productions is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Kraft Media Productions voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

k. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

l. In geval van opschorting van de werkzaamheden is Kraft Media Productions gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

n. Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van Kraft Media Productions gevergd kan worden, is Kraft Media Productions gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.

m. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

o. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding.

ARTIKEL 5 EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

a. Producties (foto, video, grafisch en beeld-technisch werk) dat door Kraft Media Productions gemaakt is, is Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door Kraft Media Productions gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te verstrekken aan derden, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc.

b. a. Door Kraft Media Productions geleverde diensten en producten blijven eigendom van Kraft Media Productions, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Kraft Media Productions. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Kraft Media Productions de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

c. Als de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat deze dit niet zal doen, is Kraft Media Productions gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, of bij de opdrachtgever of derden weg te (laten) halen. De opdrachtgever dient de ter zake door Kraft Media Productions gemaakte kosten te vergoeden.

d. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van de producten en diensten van Kraft Media Productions dan is overeengekomen. Is ter zake niets overeengekomen dan geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik en dient voor elk verder gebruik schriftelijke toestemming van Kraft Media Productions te bestaan.

e. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Kraft Media Productions niet gerechtigd tot doen van aanpassingen of wijzigingen op de geleverde producten en of diensten van opdrachtnemer.

f. Kraft Media Productions mag de door haar geleverde producten en diensten signeren.

ARTIKEL 6 PROMOTIE EN EXCLUSIVITEIT

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent Kraft Media Productions geen enkel recht van exclusiviteit op haar werkzaamheden of diensten of op door haar bemiddeling of inspanningen tot stand gebrachte werken van intellectuele eigendom aan haar opdrachtgevers of derden.

b. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Kraft Media Productions namen van opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, mails en overige reclame-uitingen ter promotie.

c. Kraft Media Productions heeft het uitsluitende recht van verwezenlijking, verveelvoudiging en openbaring van de in dit artikel genoemde werken. Kraft Media Productions behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

ARTIKEL 7 BETALINGSVOORWAARDEN

a. Kraft Media Productions is gerechtigd direct na de totstandkoming van een overeenkomst 30 – 50% van de overeengekomen vergoeding vooruit te factureren. Het resterende bedrag van de overeengekomen vergoeding wordt, naar keuze van Kraft Media Productions, gedurende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en/ of aan het einde van de opdracht gefactureerd.

b. Betaling van de facturen van Kraft Media Productions dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

c. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.

d. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.

e. Bij het inschakelen van diensten van derden zoals drukkerijen dienen de productiekosten, mits deze apart zijn gespecificeerd, vooruit te worden betaald. Eventueel met losse factuur bij langer lopende projecten.